logo

Reis 9 – Coeden Materion Masnach Deg – Daearyddiaeth

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn tynnu llun i ddangos yr angen am Fasnach Deg.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Daearyddiaeth

Amcan Dysgu: Tynnu llun i ddangos problem / i ddatrys problem.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant yn deall pam fod angen Masnach Deg ar ffermwyr reis yn India.
Adnoddau sydd eu hangen: Straeon cynhyrchwyr Agrocel, Proffil grŵp cynhyrchwyr Agrocel, deunyddiau celf.
I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth i gwblhau’r frawddeg ‘Mae masnach deg yn …’ Penderfynwch ar y diffiniad gorau a’i ysgrifennu ar y bwrdd. Beth yw barn y dosbarth ynghylch sut fywyd oedd gan y ffermwyr cyn Masnach Deg? Gallwch helpu’r dosbarth gyda rhai syniadau cychwynnol.
Prif weithgaredd: Naill ai darllenwch neu dosbarthwch straeon cynhyrchwyr Agrocel a gofynnwch i’r disgyblion ddod o hyd i enghreifftiau o’r problemau maent yn eu hwynebu.

Mae’r disgyblion yn tynnu llun coeden. Wrth wreiddiau’r goeden ysgrifennwch wreiddiau’r problemau e.e. Nid yw ffermwyr reis yn y byd sy’n datblygu yn cael pris teg / digon o arian ar gyfer eu cynnyrch.

Ar hyd canghennau’r goeden ysgrifennwch y problemau gwahanol y mae hyn yn eu achosi i’r ffermwyr reis, e.e. nad yw eu plant yn cael addysg dda, nid yw ffermwyr bob amser yn gallu bwydo eu teuluoedd, ffermwyr yn mynd i ddyled.

Cyfarfod Llawn: Ar ddiwedd y gweithgaredd trafodwch gyda’r disgyblion sut mae Masnach Deg wedi helpu ffermwyr i oresgyn yr heriau hyn. Maent wedyn yn ychwanegu eu syniadau o amgylch ymylon y coed gan ddefnyddio’r frawddeg gychwynnol ‘Oherwydd Masnach Deg, mae ffermwyr yn gallu …’

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.