logo

Reis 4 – Mapio India – Daearyddiaeth

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn astudio daearyddiaeth India ac yn ymchwilio i rai o’r cnydau a dyfir yno (rhai Masnach Deg yn ogystal â rhai nad ydynt yn rhai Masnach Deg).

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Daearyddiaeth

Adnoddau sydd eu hangen: Atlasau Plant, deunyddiau gwahanol ar gyfer disgyblion i’w defnyddio ar eu mapiau, papur A3, map Traidcraft , defnydd o daflunydd data neu ystafell gyfrifiaduron, delweddau ar gyfer gweithgaredd cychwynnol (delwedd 1, delwedd 2, delwedd 3)

Amcan Dysgu: Adnabod nodweddion daearyddol yn India
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant yn adnabod nodweddion daearyddol yn India ac yn deall pam nad yw’r holl gnydau yn rhai Masnach Deg.

I ddechrau: Dewiswch un o’r 3 llun a’i ddangos i’r dosbarth. Mewn parau mae myfyrwyr yn meddwl am gwestiwn y gallant ofyn am y peth. e.e. Ble mae e? Pwy yw’r bobl hyn? Beth sy’n digwydd yn y llun? Sut mae Masnach Deg wedi helpu’r bobl yn y llun?

Mae’r dosbarth yn dewis yr hyn y maent yn ystyried i fod y cwestiwn gorau ac yna yn ei drafod mewn parau / grwpiau.

Prif Weithgaredd: Mae’r disgyblion yn defnyddio atlasau i dynnu amlinelliad o’r India, y wlad seithfed mwyaf yn y byd, ar bapur. Gan ddefnyddio eu atlasau a ffynonellau eraill os oes angen, maent yn marcio’r nodweddion canlynol ar eu map mewn pensil

• Y 4 brif ddinas yn India yw Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai ac mae dros 10 miliwn o breswylwyr yn byw ym mhob un.
• Enwau’r moroedd sy’n amgylchynu India
• Y gwledydd sy’n ffinio wlad
• Mynyddoedd yr Himalaya
• Talaith Haryana (lle mae Agrocel wedi ei leoli, sef cynhyrchydd y reis a ddefnyddir mewn Geobar ar gyfer Masnach Deg)

Edrychwch ar Fap Traidcraft gyda’r dosbarth a gofynnwch iddynt nodi India. Gan ddefnyddio www.traidcraft.co.uk gall y dosbarth edrych ar y gwahanol grwpiau o gynhyrchwyr y mae Traidcraft yn gweithio gyda nhw yn India, gan gynnwys Agrocel. Pa gynhyrchion gwahanol y maen nhw’n eu tyfu / gwneud? Ble maent wedi’u lleoli?

Mae disgyblion yn nodi’r gwahanol grwpiau o gynhyrchwyr ar eu mapiau eu hunain gan ddefnyddio eiconau bach o’u nwyddau Masnach Deg i ddangos lle maent wedi ei lleoli yn India.

Gofynnwch i’r dosbarth i ymchwilio i’r gwahanol gnydau a dyfir yn yr India (e.e. te, reis, cotwm), a dod o hyd i ble maent yn cael eu tyfu. Mae’r disgyblion wedyn yn marcio pob cnwd ar eu mapiau a darganfod p’un a allant fod yn rhai Masnach Deg (www.fairtrade.org.uk) A yw’r holl gnydau’n rhai Masnach Deg? Os nad ydynt, beth yw’r rheswm am hynny? (Rhaid i gynhyrchwyr fodloni safonau Masnach Deg llym er mwyn derbyn tystysgrif. Edrychwch ar www.fairtrade.org.uk am ragor o wybodaeth)

Mewn grwpiau, mae’r disgyblion yn rhoi adborth ar yr ymchwil a wnaethant am India. Sut mae bywyd mewn lle fel India? Pam fod angen Masnach Deg?

Esboniwch wrth y dosbarth y byddan nhw’n addurno eu mapiau gan ddefnyddio gwahanol fathau o ddeunydd i gynrychioli pob nodwedd y maent wedi nodi ar y map (e.e. ffoil ar gyfer y moroedd, deunydd o liw gwahanol ar gyfer y gwledydd sy’n ffinio India ac yn y blaen) Gwnewch arddangosfa o’r mapiau yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfarfod Llawn: Edrychwch ar yr un llun a ddefnyddiwyd wrth ddechrau’r wers a gofynnwch i’r disgyblion feddwl am gwestiynau unwaith eto. A ydynt yn gwestiynau gwahanol i’r rhai ar y dechrau? Pa wybodaeth ychwanegol y mae’r dosbarth am ei wybod am India a Masnach Deg?

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.