logo

Reis 3 – Y Pwyllgor Agrocel – Daearyddiaeth

Yn y wers hon mae’r plant yn meddwl am rolau gwahanol mewn cymdeithas ac yn archwilio rôl y Pwyllgor Premiwm Masnach Deg.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Daearyddiaeth

Amcan Dysgu: Deall pa rôl maent yn ei chwarae mewn cymdeithas. Deall beth yw eu cyfrifoldebau.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant yn deall beth yw pwyllgor premiwm Masnach Deg a sut mae’n gweithio.
Adnoddau sydd eu hangen: Straeon cynhyrchwyr Agrocel
I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth am enghreifftiau o grwpiau o bobl sy’n gwneud penderfyniadau yn yr ysgol, yn yr ardal neu yn y wlad. Gallai’r rhain gynnwys y cyngor ysgol, Bwrdd y Llywodraethwyr neu’r Senedd. Pa rôl sydd ganddynt? Beth yw eu cyfrifoldebau?

Prif Weithgaredd: Atgoffwch y dosbarth beth yw’r premiwm Masnach Deg a sut mae’n gweithio. Gofynnwch i’r dosbarth pam eu bod yn credu bod gan grwpiau o gynhyrchwyr fel Agrocel bwyllgorau premiwm i ddosbarthu’r arian y maent yn eu derbyn gan Masnach Deg.

Pwy mae’r disgyblion yn meddwl sy’n dylanwadu ac yn creu newid yn eu cymuned leol? (ee AS, cyngor) Beth yw eu cyfrifoldebau?

Rhannwch y dosbarth yn grŵpiau o 4. Mae grwpiau yn trafod pa newid y byddent yn hoffi ei wneud petai ganddynt premiwm Masnach Deg i wario yn eu cymuned leol ac yna’n cyflwyno eu syniadau i’r dosbarth.

Mae grwpiau’n dod o hyd i syniadau o’r hyn y mae pwyllgor premiwm Agrocel wedi gwario’r premiwm Masnach Deg arno. Maent wedyn yn darllen straeon cynhyrchwyr Agrocel. A oeddent yn gywir? A oes unrhyw debygrwydd rhwng penderfyniadau Agrocel a syniadau’r disgyblion ar gyfer eu cymuned leol?

Cyfarfod Llawn: Mewn parau mae’r disgyblion yn ysgrifennu un darn o gyngor i aelod o bwyllgor premiwm newydd yn India neu Wlad Thai.

Efallai y bydd rhai grwpiau am barhau â’r gweithgaredd drwy ysgrifennu llythyrau at eu cyngor lleol yn amlinellu eu syniadau am y newidiadau y byddent yn eu gwneud yn y gymuned petaen nhw’n cael y cyfle.

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.