logo

Reis 2 – Mynydd neu Dwmpath Reis – Mathemateg

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn archwilio mesuriadau pwysau syml a hefyd yn gweithio allan y cyfrannau cynhwysion Geobar.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Mathemateg

Amcan Dysgu: adnabod mesuriadau pwysau syml a defnyddio sgiliau mesur.
Canlyniad Dysgu: mae’r plant wedi mesur yn gywir amrywiaeth o gynhwysion. Mae’r plant wedi defnyddio sgiliau mathemateg i weithio allan cyfrannau’r cynhwysion yn y Geobar.

Adnoddau sydd eu hangen: rysáit (iau), reis, tafol (clorian) i bob pâr, cynhwysion eraill os yw’r dosbarth yn bwriadu coginio pryd neu saig, Geobar.

I ddechrau: Rhowch dafol/clorian i bob pâr ac ychydig o reis. Yn gyntaf gofynnwch i bob pâr amcangyfrif faint o reis y byddai eu hangen arnynt ar gyfer 50g, 100g, 200g, 250g ac yna i fesur y swm cywir a chymharu eu canlyniadau.
Dewiswch rysáit Indiaidd neu Thai priodol sy’n cynnwys cynhwysion niferus, e.e. biriyani llysiau. Rhowch fersiwn gwahaniaethol o’r rysáit a thafol/chlorian i bob pâr a gofynnwch i’r plant i fesur yn gywir yr holl gynhwysion, ac os oes modd, i baratoi’r bwyd.

Os yw’r dosbarth yn datblygu llyfr coginio gallant ddefnyddio’r gweithgaredd hwn i brofi eu ryseitiau a datblygu siart flasu. Wedyn gall y ryseitiau gael eu graddio yn ôl sêr eich dosbarth eich hun!

Prif Weithgaredd: Edrychwch ar Geobar gyda’r dosbarth neu defnyddiwch y ffigurau isod o Raisin a Mixed Berry Geobar (addaswch y rhain fel y bo’n briodol ar gyfer eich dosbarth)
1. Amcangyfrifwch bwysau’r Geobar ac yna ei bwyso a’i mesur i wirio (32g)
2. Edrychwch ar y cynhwysion. Pa gyfran o reis Masnach Deg sydd wedi ei gynnwys? (8.6%)
3. Faint o reis (mewn gramau) yw hwn?
4. Mesurwch y swm cywir. Sut mae e’n edrych? A yw’r disgyblion wedi eu synnu?

Trafodwch Masnach Deg gyda’r dosbarth. Beth yw e? Sut y mae prynu Geobar sy’n cynnwys reis Masnach Deg yn helpu cynhyrchwyr reis? (mae pob un o warantau Marc Masnach Deg yn berthnasol – maen nhw’n cael pris teg am eu reis, amodau gwaith da a ‘premiwm Masnach Deg‘ er mwyn ei fuddsoddi mewn datblygu cymunedol)

5. Gofynnwch i’r disgyblion weithio allan faint o reis sy’n cael ei brynu oddi wrth dyfwyr reis Masnach Deg os yw’r symiau canlynol o Geobars yn cael eu prynu (defnyddiwch ffigurau eraill os yn briodol)

(A) 100 (b) 500 (c) 1000 (d) 15,000 (e) 50,000 (f) 100,000 (g) 1,000,000
6. Ym mis Mawrth 2009 cafodd 2,344,128 o Geobars eu gwerthu ar draws y byd. Faint o reis cafodd ei brynu oddi wrth ffermwyr masnach deg?

Cyfarfod Llawn: Mae’r disgyblion yn gwrando ar / darllen rhai o’r storïau cynhyrchydd o Agrocel, India. Pa wahaniaeth mae Masnach Deg wedi ei wneud i’w bywydau?

Efallai y bydd rhai grwpiau am fynd ymlaen i edrych yn fwy manwl ar y cynhwysion y defnyddiodd y dosbarth yn eu rysáit. O ba rannau o’r byd y maen nhw’n dod? A ydyn nhw’n cael eu mewnforio i’r DU? Faint o ‘milltiroedd awyr’ y mae’r saig wedi teithio? A yw’r saig yn iach? Pam?

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.