logo

Reis 11 – Mae bywyd yn debyg i … – Addysg Grefyddol

Yn y wers hon mae’r dosbarth edrych ar y tebygrwydd a’r gwahaniaethau sydd rhwng eu bywydau yn y DU a bywydau cynhyrchwyr Masnach Deg yn yr India.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 AG

Amcan Dysgu: Archwilio’r tebygrwydd rhwng bywydau pobl yn y DU ac India.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi cymharu byw yn y DU a’r India a gallant roi sylwadau ar y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng byw yn y mannau hyn.

Adnoddau sydd eu hangen: papur A3 a 3 pen/pensil lliw, Straeon Cynhyrchwyr Agrocel: Subash Chand, Dharam Ram, Dalbir Singh.
I ddechrau: ‘Mae bywyd yn debyg i focs o siocledi, ’dych chi byth yn gwybod beth fyddwch chi’n ei gael,’ (Forest Gump 1994)
Ysgrifennwch ddyfyniad Forest Gump ar y bwrdd a gofynnwch i’r dosbarth beth maen nhw’n meddwl y mae’n ei olygu. A yw bywyd yn gyffrous? Brawychus? Ydyn nhw’n cytuno ag ef?

Prif weithgaredd: Sut byddai’r dosbarth yn disgrifio eu bywydau? Mewn grwpiau mae’r disgyblion yn defnyddio un lliw i ysgrifennu cymaint ag y gallant o ffyrdd gwahanol i ddisgrifio eu bywydau, gan greu ‘cawod eiriau’.

Sut fath o fywyd y mae disgyblion yn ei gredu sydd gan ffermwyr Masnach Deg Agrocel yn India? Gofynnwch am rai syniadau ac yna darllenwch y 3 stori cynhyrchwyr.

Gan ddefnyddio lliw gwahanol, mae’r grwpiau’n ychwanegu geiriau sy’n disgrifio bywydau ffermwyr Agrocel at eu cawodydd geiriau. A ydynt wedi eu synnu gan unrhyw beth? Beth yw’r tebygrwydd rhwng bywydau’r disgyblion a bywydau’r cynhyrchwyr reis?

Gan ddefnyddio lliw gwahanol mae’r grwpiau’n meddwl am wahanol wrthrychau ac yn eu hychwanegu at y gawod eiriau
e.e. olwyn, si-so, pêl-droed, bwmerang, teledu, llyfrau, lluniau ac ati

Mewn grwpiau mae’r disgyblion yn meddwl am ymadroddion eu hunain ‘Mae bywyd yn debyg i …’ gan ddefnyddio’r wybodaeth y maent wedi casglu yn eu cawod eiriau.

Enghreifftiau
Mae bywyd yn debyg i si-so, un munud i fyny a’r funud nesaf i lawr
Mae bywyd yn debyg i bwmerang, mae pethau’n dod yn ôl i aflonyddu arnoch.

A all y dosbarth feddwl am unrhyw beth sy’n disgrifio gwahanol grefyddau y maent wedi’u hastudio? Er enghraifft, mae dilynwyr y Bwda yn credu bod yna ‘olwyn bywyd’ sy’n cynnwys cyfnodau gwahanol y mae’n rhaid i bob un ohonom fynd trwyddynt:
Mae bywyd yn debyg i olwyn, ‘mae’n troi a throi.

Cyfarfod Llawn: Tynnwch lun o focs mawr o siocledi ar y bwrdd. Mae disgyblion yn defnyddio nodiadau post-it i ysgrifennu enghreifftiau o’u hoff hymadroddion ‘Mae bywyd yn debyg i …’ a glynwch nhw ar y bocs siocledi.

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.