logo

Reis 10 – Ein Cymuned Masnach Deg – Cymraeg

Yn y wers hon mae’r plant yn archwilio sut y gallent hyrwyddo Masnach Deg yn eu cymuned.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Cymraeg

Amcan Dysgu: Cynhyrchu syniadau a meddwl yn greadigol.

Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi edrych ar sut y gallwn hyrwyddo Masnach Deg yn ein cymuned.

Adnoddau sydd eu hangen: Straeon Cynhyrchwyr Agrocel a Straeon Cynhyrchwyr Green Net.

I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth ddarllen / gwrando ar ddetholiad o straeon cynhyrchwyr Agrocel a Green Net. Mewn grwpiau maent yn cwblhau’r frawddeg ‘Mae Masnach Deg yn bwysig oherwydd ….’

Prif weithgaredd: Beth ydyn ni’n ei olygu wrth ‘gymuned’? Gofynnwch i’r disgyblion pwy sydd yn eu cymuned yr ysgol (e.e. disgyblion, rhieni, llywodraethwyr). Beth am eich cymuned ehangach?

Trafodwch gyda’r dosbarth y ffyrdd y mae Masnach Deg yn cysylltu eich ysgol a’ch cymuned leol gyda chynhyrchwyr reis Agrocel a Green Net (e.e. perthynas ddwy ffordd, rydym yn prynu reis Masnach Deg ac mae arian yn cael ei fuddsoddi yn ôl yng nghymunedau’r cynhyrchwyr ‘).

Esboniwch fod y dosbarth yn mynd i edrych ar y ffyrdd y gallant hyrwyddo Masnach Deg yn eu cymunedau. Tynnwch grid ar y bwrdd gyda 3 cholofn a’r penawdau canlynol:

• Sut ydym yn cefnogi Masnach Deg yn ein cymuned? (e.e. siop melysion Masnach
Deg, gwobr Masnach Deg, argyhoeddi rhieni / ffrindiau i brynu nwyddau Masnach
Deg)
• Beth fyddai’n ein helpu i gefnogi Masnach Deg? (e.e. gwybod mwy am y peth)
• Pwy allai ein helpu i gefnogi Masnach Deg? (e.e. y pennaeth, bwrdd y
llywodraethwyr, rhieni)

Mewn grwpiau mae disgyblion yn meddwl am syniadau er mwyn cwblhau’r grid. Naill ai yn unigol / mewn grwpiau / fel dosbarth – mae’r disgyblion yn dewis camau i’w cymryd i hyrwyddo Masnach Deg.

Cyfarfod Llawn: Mae disgyblion yn cwblhau’r brawddeg isod gyda’u syniadau eu hunain:
‘Mae cymuned yn bwysig oherwydd …’
‘Mae Masnach deg yn bwysig oherwydd …’

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.