logo

Reis 1 – Dyddiadur Dharam – Cymraeg

Yn y wers hon mae’r plant yn ysgrifennu cofnod dyddiadur aelod o Bwyllgor Premiwm Agrocel.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Cymraeg

Amcan Dysgu: Adnabod nodweddion cofnod dyddiadur.
Canlyniad Dysgu: Ysgrifennu cofnod dyddiadur aelod o Bwyllgor Premiwm Agrocel.
Adnoddau sydd eu hangen: Straeon cynhyrchwyr Agrocel, (stori Dharam Pal) Taflen gartŵn Premiwm Masnach Deg. Nodiadau y premiwm Masnach Deg i athrawon (Saesneg) os oes angen.
I ddechrau: Gofynnwch i’r dosbarth beth yw’r premiwm Masnach Deg; os yw’n berthnasol defnyddiwch daflen gartŵn y premiwm Masnach Deg cartŵn i egluro sut mae’n gweithio. Pam mae’n bwysig i gymunedau?

Prif weithgaredd: Mewn parau mae disgyblion yn darllen neu’n gwrando ar stori Dharam ac yn ysgrifennu enghreifftiau o’r ffyrdd y mae Masnach Deg ac Agrocel wedi gwneud gwahaniaeth iddo ef a’i deulu e.e. mae ei blant yn derbyn gwell addysg, mae reis organig yn iachach, mae ganddo gwell tŷ a bwyd iachach, mae’n cael hadau a pheiriannau o Agrocel ac ati. Esboniwch eu bod yn mynd i ysgrifennu cofnod dyddiadur Dharam ar ôl cyfarfod o bwyllgor premiwm a chynlluniwch gyda’r dosbarth y gwahanol bethau y gallant eu cynnwys yn ogystal â rhoi enghreifftiau iddynt o sut i ddechrau brawddegau e.e. • Annwyl Ddyddiadur, heddiw es i i gyfarfod pwyllgor premiwm Agrocel. Fe benderfynon ni …..
• Mae Masnach Deg wedi bod yn bwysig iawn i fy nheulu oherwydd …..
• Yn y dyfodol, fe hoffwn i ….

Cyfarfod Llawn: Ysgrifennwch 3-5 datganiad sy’n ymwneud â chynnwys y wers, e.e. Mae’r premiwm yn bwysig oherwydd bod rhywfaint o arian o bob cynnyrch sy’n cael ei werthu yn cael ei roi yn ôl i gynhyrchwyr yn y byd sy’n datblygu. Tynnwch lun / marciwch linell yn yr ystafell ddosbarth neu gae chwarae. Ar un pen o’r llinell mae’r man “cytuno’n llwyr”, ar y pen arall mae’r man “anghytuno’n llwyr”. Canol y llinell yw’r man niwtral. Gofynnwch i’r myfyrwyr sefyll mewn man ar y llinell sy’n cynrychioli sut maen nhw’n teimlo am bob datganiad.

Ewch i www.traidcraftschools.co.uk am fwy o adnoddau a syniadau.