logo

Mêl a Llus Gleision 4 – Problemau Mêl – Mathemateg

Yn y wers hon, mae’r dosbarth yn datrys cyfres o broblemau mathemateg yn seiliedig ar fêl.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: CA2 Mathemateg, Gwyddoniaeth
Amcan Dysgu: Ymarfer sgiliau lluosi.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi datrys cyfres o broblemau gan ddefnyddio sgiliau lluosi.
Adnoddau sydd eu hangen: Jariau wedi’u labelu, Straeon Cynhyrchwyr Apicoop.
Paratoi: Casglwch a labelwch jariau o faint amrywiol gydag atebion ar ddarn o bapur y tu mewn.
I ddechrau: Os yw un gwenynen yn gwneud hanner llwy de o fêl … Faint o wenyn sydd eu hangen i lenwi pot o fêl?

Gosodir jariau mewn gwahanol rannau o’r ystafell. Mae pob jar wedi’i labelu i ddangos sawl llwy de mae’n ei gymryd i’w lenwi. Mewn grwpiau, mae’r disgyblion yn teithio i bob jar ac yn gweithio allan faint o wenyn sydd eu hangen i lenwi pob pot mêl, gan gofnodi eu hatebion mewn tabl wrth iddynt ymweld â gwahanol botiau. Gellir cofnodi atebion y tu mewn i bob pot ar gyfer grwpiau i wirio unwaith y byddant wedi ei weithio allan.

D.S. Gellir addasu’r gweithgaredd yn ôl lefel. Mae angen lluosi llai wrth gyfrifo faint o fêl sy’n cael ei ddefnyddio ar grympet/tost/mewn diod.

Prif Weithgaredd: Mae Masnach Deg yn golygu bod cynhyrchwyr yn derbyn isafswm pris gwarantedig, waeth pa mor llwyddiannus yn y pen draw yw gwerthiant y cynnyrch yn y DU. Maent hefyd yn derbyn ‘premiwm’, swm bach am bob kg o gynnyrch a werthir, i’w wario ar ddatblygiad cymunedol. Mae grwpiau o gynhyrchwyr yn ei ddefnyddio i ddarparu hyfforddiant ar gyfer eu haelodau, pympiau dŵr neu hyd yn oed i greu gardd lysiau. Mae’n anodd iawn gweithio allan yn gywir pa gyfran o’r gwerthiant o gynnyrch Masnach Deg sydd wedi cael ei dalu i’r cynhyrchwr (oherwydd bod cadwyni cyflenwi yn gymhleth a chyfraddau cyfnewid arian cyfred yn amrywio). Fodd bynnag, gall y disgyblion gael syniad o sut mae’n gweithio drwy wneud y cyfrifiadau isod.

Gofynnwch i’r disgyblion weithio allan y cyfrifiadau canlynol.

1. Os yw un jar o fêl Apicoop yn cael ei werthu am £2.00 ac mae Apicoop yn derbyn ¼ o’r gost, faint maent yn ei gael?
2. Faint o arian y byddai Apicoop yn ei gael os bydd Traidcraft yn gwerthu:
(a) 100 jar
(b) 1,000 jar
(c) 10,000
(ch) 25,000
(d) 50,000
(dd) 100,000

(D.S. Nid ffigurau swyddogol Traidcraft yw’r rhain. Dylid defnyddio symiau a ffracsiynau eraill yn dibynnu ar oedran/lefel y dosbarth)

Cyfarfod Llawn: Beth mae’r disgyblion yn meddwl y bydd Apicoop yn ei wneud gyda’r arian? Gofynnwch am rai syniadau ac yna darllenwch rai o straeon cynhyrchwyr Apicoop i’r dosbarth. A oedden nhw’n iawn?