logo

Mêl a Llus 6. Mae’r Apicoop Prosiect Llus – Daearyddiaeth

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn archwilio daearyddiaeth Chile ac yn dysgu am Apicoop – grŵp o gynhyrchwyr Masnach Deg wedi ei leoli yn Chile.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: CA2 Daearyddiaeth, Cymraeg

Amcan Dysgu: Archwilio daearyddiaeth Chile.

Canlyniad Dysgu: Mae plant wedi ymchwilio i’r rhesymau pam mae Apicoop wedi penderfynu dechrau tyfu llus.

Adnoddau sydd eu hangen: Bwrdd gwyn rhyngweithiol, taflunydd data, sleidiau PowerPoint neu OHP yn dangos map o Dde America, Proffil gwlad Chile / atlasau; Proffil grŵp o gynhyrchwyr Apicoop.

Paratoi: Torrwch setiau o gardiau didoli ar gyfer pob grŵp
I ddechrau: Esboniwch fod y dosbarth yn mynd i ymchwilio i brosiect llus Apicoop, a darganfod pam y cafodd ei ddechrau yn 2007.

Tafluniwch fap o Dde America ar y bwrdd a gofynnwch i’r disgyblion nodi Chile. Beth maen nhw’n sylwi am ei siâp a lleoliad? Eglurwch ei bod yn wlad anarferol o hir a chul, mae ei hyd yn 18 gwaith yn fwy na’i led!

Prif Weithgaredd: Gan ddefnyddio proffil gwlad Chile neu atlasau gall disgyblion nodi a marcio’r canlynol ar y bwrdd:
• Ei phrifddinas
• Enw’r cadwyn o fynyddoedd enwog
• Lle mae Paillaco, sef canolfan Apicoop wedi ei leoli
• Pa fath o dywydd sydd yno

Gan ddefnyddio proffil grŵp cynhyrchwyr Apicoop mae’r disgyblion yn gweithio mewn grwpiau i nodi 5 ffaith pwysig am y sefydliad. Mae’r rhain hefyd yn cael eu hychwanegu at y bwrdd.

Gofynnwch i’r dosbarth am syniadau ynglŷn â’r rhesymau pam fod gwenynwyr Apicoop wedi penderfynu dechrau tyfu llus (e.e. mae angen mwy o arian arnynt, roedd tir ar gael). Mewn grwpiau gall disgyblion ddefnyddio cardiau’r didoli a dosbarthu yn nhrefn eu pwysigrwydd.

Cyfarfod Llawn: Adborth fel dosbarth. Beth yw’r gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng dewisiadau’r grwpiau? Pa mor bwysig oedd Masnach Deg ym mhenderfyniad Apicoop i dyfu llus? A allen nhw fod wedi ymgymryd â’r prosiect hebddo?
– Gwnaeth premiwm Masnach Deg helpu i dalu am y cae llus
– Rhoddodd Traidcraft grant
– Gwnaeth Traidcraft lansio Geobar Masnach Deg
Nid oedd unrhyw lus sych wedi ei drwytho â mel arall Masnach Deg ar gael yn y byd.
Gallai’r dosbarth fynd ymlaen i ddarllen stori Juan a Marina ac ysgrifennu adroddiad i egluro pa effaith y mae’r prosiect llus wedi ei gael ar eu bywydau.