logo

Mêl a Llus 3 – Slogan Masnach Deg – Cymraeg

Yn y wers hon, mae’r dosbarth yn meddwl am sloganau hysbysebu ar gyfer cynnyrch gwahanol Masnach Deg.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: CA2 Cymraeg, Celf a Dylunio
Amcan Dysgu: I ddylunio slogan Masnach Deg ar gyfer cynnyrch mêl a llusi gleision sych Apicoop.
Canlyniad Dysgu: Mae’r plant wedi dylunio slogan Masnach Deg gan ddefnyddio iaith berswadiol ac yn llawn dychymyg.
Adnoddau sydd eu hangen: Straeon Apicoop: Chino Henriques a llun, Guido Guenupan a Sonia Chicao; Lluniau o fêl Apicoop a Geobar ag Aeron Cymysg papur plaen a deunyddiau celf.

I ddechrau: Mewn parau mae disgyblion yn meddwl am sloganau hysbysebu gwahanol sydd yn eu barn nhw yn arbennig o effeithiol. Trafodwch fel dosbarth y rhesymau eu bod yn effeithiol. Isod ceir rhai enghreifftiau (bydd y rhain yn newid yn dibynnu ar oedran / lefel y dosbarth).

• Maent yn gofiadwy
• Maent yn odli
• Maent yn defnyddio ansoddeiriau cryf
• Mae ganddynt rhythm
• Maent yn ailadrodd
• Maent yn cyflythrenu

Prif Weithgaredd: Naill ai ddarllenwch stori cynhyrchydd Apicoop i’r dosbarth neu rhannwch y disgyblion i grwpiau a dosbarthwch straeon cynhyrchydd. Gofynnwch i’r disgyblion nodi pam mae Masnach Deg yn bwysig i gynhyrchwyr Apicoop.

Dosbarthwch naill ai llun o fêl Apicoop neu’r Geobar Aeron Cymysg i bob grŵp. Yn eu grwpiau dylai disgyblion feddwl am
• geiriau gwahanol i ddisgrifio’r cynnyrch
• geiriau gwahanol i ddisgrifio Masnach Deg

Mae grwpiau’n meddwl am sloganau hysbysebu gwahanol ar gyfer eu cynnyrch gan ddefnyddio rhai o’r technegau a nodwyd ganddynt fel rhai effeithiol ar ddechrau’r gweithgaredd fel cyflythrennu neu ailadrodd. Mae disgyblion yn dewis eu hoff slogan a dylunio hysbyseb. Gallai grwpiau mwy galluog ddatblygu sloganau hysbysebu ar gyfer nwyddau Masnach Deg eraill yn ogystal. Ewch i www.traidcraftshop.co.uk i chwilio am gynnyrch.

Dosbarth cyfan: Gan ddefnyddio meini prawf llwyddiant, dylai disgyblion gyfnewid eu hysbysebion a chynnal adolygiad gan gymheiriaid. Gall hyn gael ei ymestyn i adolygiad o’r hysbysebion gan grŵp neu ddosbarth.