logo

Mêl a Llus 1 – Bywgraffiad Ffermwr Mêl – Cymraeg

Mêl a Llus 1 – Bywgraffiad Ffermwr Mêl – Cymraeg

Yn y wers hon mae’r dosbarth yn ysgrifennu bywgraffiad cynhyrchydd Masnach Deg.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: CA2 Cymraeg

Amcan dysgu: Ysgrifennu bywgraffiad
Canlyniad y dysgu: mae plant wedi ysgrifennu bywgraffiad cynhyrchydd Masnach Deg gan ystyried sut mae eu bywyd wedi newid.

Adnoddau sydd eu hangen: Storïau Cynhyrchwr Apicoop (Stori Sonia a Guido)

Dechrau: Mae’r dosbarth yn darllen stori Sonia a Guido mewn parau ac yn nodi yr hyn mae’n nhw’n ei gredu yw’r digwyddiadau pwysig yn eu bywydau.

Prif weithgaredd: Trafodwch brif nodweddion bywgraffiad – ym mha dref dylai fod? Trefn cronolegol. Pa iaith ddylwn ni ei defnyddio? Ffurfiol. Gall plant ddychmygu bywydau Sonia a Guido (a bywydau eu plant) ymhen deng mlynedd ac ysgrifennu adroddiad byr yn canolbwyntio ar sut mae pethau wedi newid a’r gwahaniaeth y mae Masnach Deg wedi ei wneud.

e.e. “Petawn ni heb ddechrau cadw gwenyn ni fyddai ein plant wedi cael cyfleoedd am waith …”

Dosbarth cyfan: Tynnwch lun o ffrâm ffotograph gwag ar y bwrdd. Dywedwch wrth y dosbarth mai hwn yw eich darlun Masnach Deg chi o’r wers. Disgrifwch beth sy’n digwydd yn y darlun gan pwyntio at gwahanol fannau yn y ffram gwag.

“Ar flaen y llun gallwch weld Guido sy’n ffermwr mêl. Tu ôl iddo gallwch weld lori fach. Does neb yn gallu ei gyrru eto ond bydd Guido Jr. yn gallu cael gwersi gyrru gyda’r arian y mae ei rieni yn cael o Masnach Deg. Nesaf ato mae ei deulu….”

Trwy weithio mewn parau gall disgyblion ddisgrifo ei ffotograffau Masnach Deg eu hunain.

Efallai y bydd disgyblion am fynd ymlaen i feddwl am sut mae eu bywydau nhw yn wahanol i rai Sonia a Guido ac yna ysgrifennu eu hunangofiant eu hunain gan ddisgrifio yr hun y maen nhw’n credu y gallai eu bywydau nhw fod yn debyg iddo mewn 10 mlynedd.