logo

Welsh language cards – all the way from Africa!

Cards Rwanda edit

Fair Do’s are now offering a selection of Welsh language handmade cards from Rwanda. We have 3 designs – two proclaiming Happy Birthday (Pen-blwydd Hapus) and one Congratulations (Llongyfarchiadau).

The cards are made by an organisation called Cards from Africa, who provide employment for many 18-25 year olds living in Rwanda who were made orphans as a result of disease or the 1994 genocide. They make these beautiful cards by repulping waste paper from offices. Often these young people are responsible for their younger brothers and sisters, so making these cards provides a significantly better life for them all.

Not only is this a first for Fair Do’s – we have never before stocked Welsh language cards handmade in the South – but a first for Rwanda too. They told us it was an honour to be creating their first Welsh cards for us!

Cardiau Cymraeg – yr holl ffordd o Affrica

Mae Siopa Teg/Fair Do’s bellach yn cynnig detholiad o gardiau Cymraeg wedi ei gwneud â llaw o Rwanda. Mae gennym 3 cynllun (gweler isod) – dau yn dweud Pen-blwydd Hapus ac un yn dweud Llongyfarchiadau.

Gwneir y cardiau gan fudiad o’r enw Cards from Africa, sy’n cyflogi nifer o bobl 18 -25 oed sy’n byw yn Rwanda a wnaed yn amddifaid o ganlyniad i glefydau neu’r hil-laddiad yn 1994. Maen nhw’n gwneud y cardiau hyfryd hyn drwy ailgylchu papur gwastraff o swyddfeydd. Yn aml bydd y bobl ifanc hyn yn gofalu am frodyr a chwiorydd ifancach, felly mae’r gwaith o wneud y cardiau hyn yn gallu gwella ansawdd eu bywydau yn sylweddol.

Mae hyn nid yn unig yn ‘gyntaf’ i Siopa Teg/Fair Do’s – dydyn ni ddim wedi cadw cardiau Cymraeg wedi eu gwneud â llaw yn y De – ond i Rwanda hefyd. Maen nhw wedi dweud wrthym ei fod yn anrhydedd iddyn nhw greu eu cardiau cyntaf Cymraeg ar ein cyfer ni!